MØTER / INTERCITY


Tvedestrand RK har intercity møter med Kragerø RK og Risør RK en gang årlig, om høsten. Disse møtene pleier å holdes på Brokelandsheia som er omtrent midt mellom hjemstedene til klubbene.


17.10 2016  Intercity møte - Om Tenk senteret i Tvedestrand

Møtested: Brokelandsheia
Møteleder: Anne Bartnes, Risør Rotary Klubb
Foredragsholder: Erlend Berntsen, Otechos, Tvedestrand.

Erlend Berntsen fra Tenk Senteret i Tvedestrand, introduserte firmaet og de ulike bedrifter i Tenksenteret.  Pipeotech og Otechos og viste og demonstrerte ulike produkter som de produserer. Berntsen fortalte om flere prosjekter, bl.a. om de eliptiske tannhjulene som de har hatt patent på en stund , og som har fått støtte fra Horizon 2020, som av 5 bedrifter som søkte, og fikk støtte. Bedriften forsker også på en mindre motor i flere forbindelser på ”størrelsen av en bruskasse” og som skal gi mindre utslipp fordi den også kun har en tennplugg.Deretter fortalte Berntsen om Pipeotech – der de produserer en spesiell pakning som har fått internasjonal anerkjennelse. Produksjon i India med råvarer av bl.a. titanium.
De bruker en ”try and buy” prosess i salget og er på messer og utstillinger verden over. Også med støtte fra Innovasjon Norge, NAV og investorer. Hilberg Karoliussen er den lokale oppfinner. Kvelden ble avsluttet med mingling og presentasjon av kommende presidenter.

Ellen H.


24.11 2014 Intercitymøte - Kommunereformen

Møtested: Brokelandsheia
Møteleder: Presidenten, Kragerø Rotary Klubb
Foredragsholder: Fylkesmann Øystein Djupedal

Presidenten i Kragerø Rotary Klubb åpnet møtet. Vi var rundt 65 fremmøtte slik at vi var en stor forsamling på tvers av klubbene i Kragerø, Risør og Tvedestrand. Kragerøs President gav oss en fin start på kvelden og satte oss i god stemning før Øystein Djupedal fikk ordet.

Djupedal åpnet morsomt med å fortelle at hans bestemor var født på Store Torungen fyr, slik at vi skulle vite han var en av oss. Han hadde absolutt tilknytning på Sørlandet og det syntes han var viktig å vite for oss i denne sak. Kommunereformen er en politisk reform initiert av regjeringen. Fylkesmannens oppgave i forkant er å fasilitere og legge listen for arbeidet. Reformen skal derfor være avsluttet i denne valgperioden. I 2017 er det endelige valget tatt. 3. Januar i år ble ekspertutvalget ledet av professor Vabo satt ned, og i deres første melding la de frem 1. forslag til kommunereform.

Det ble enstemmig vedtatt at dette skulle jobbes videre med. Regjeringen fikk støtte i Stortinget til dette, slik at den politiske forankringen er stor. Link til utvalget: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/dep/styrer-rad-og-utvalg/Ekspertutvalg-forkommunereform.html?id=754000

Det ble vedtatt i sommer at fylkemennsembet skal følge opp prosessen, med en prosessveileder i hvert embet. Hos oss er det Jarle Bjørn Hanken som nå tiltrer stillingen. Hva mener utvalget at de større kommunene skal gjøre? Ap ønsker regioner, hva da med f.eks, med videregående skoler. Hvorfor kan ikke kommuner drive disse selv, slik som Oslo kommune gjør? Hva med miljø, landbruk, regional stat og så videre. Flere større enheter vil gi mer fagkompetanse og bedre tilbud, iflg Djupedal. Samtidig vil det komme mange dilemmaer. Gjeld, skal det deles, aksjer i ulike statlige bedrifter, hvem skal ha disse? Hvor skal kommunesenteret ligge og hvorfor? Arendal er kraften her i øst og Kristiansand i vest. Disse må få lov til å vokse. Djupedal avsluttet med å si at i valgperioden må vi ta kloke valg.

Tvedestrand Rotary klubb fikk avslutningsvis markert seg da Reidar fortalte om vårt skoleuniformsprosjekt. Han hadde også klargjort liten stand der de andre møtedeltakerne fikk muligheten til å vite mer om oss og der de også kunne få kjøpt en sovenir. En flott Rotarykveld.

Cecilie G.


07.10  2013 Intercitymøte - Fiskeriforbudet i Tvedestrandsfjorden

Møteplass: Brokelandsheia
Møteleder: Presidentene
Foredragsholder Asbjørn Aanonsen, Tvedestrand Kommune

Presidentene Oddvar, Anne (Risør) og Unni (Kragerø) ønsket velkommen. Møtet ble så åpnet med at alle deltakerne presenterte seg. Så slapp kveldens foredragsholder Asbjørn Aanonsen til med sitt foredrag om fiskeforbudet i Tvedestrand kommune. Starten på prosjektet var kartleggingen av naturtyper i sjøen. Ålegressenger og sukkertare er svært viktig både for fisk og sjødyr. Man registrerte så gyteområder for fisk i Tvedestrandsfjorden. Kartleggingen som er foretatt av Flødevigen Forskningsstasjon har hittil gått over perioden 2003 til

Det er i denne perioden blitt betydelige innstramninger i bruken av vårt kystområde gjennom lover og reguleringer. Kommunene har her en viktig rolle i utøvelsen av disse bestemmelsene. Hovedfokus i Tvedestrand er å forvalte hummerbestanden, flatøsters og fjordtorsken. Den 20. juni 2012 innførte vi i Tvedestrand 4 vernesoner for oppfølgingen av dette arbeidet.

Hvorfor gjør man dette? For å se endringer i populasjonene i nevnte arter. Vernesonene skal være i 5 år fram til 2017. På slutten av møtet informerte Reidar K. om vår klubbs skoleprosjekt i Kenya der vi støtter med skoleuniformer. Dette gjør at også fattige familier kan sende sine barn på skolen. Prosjektet vakte store applaus hos de andre rotaryklubbene og mange ga uttrykk for at de ønsket å støtte prosjektet sammen med vår klubb.

Bjørn W03.09 2012 Intercitymøte

Møtested: Risør RK

Denne kvelden var vi invitert til våre venner i øst, Risør Rotaryklubb hvor det ble avholdt intercitymøte. Møtestart var kl 19.30, og vi samlet oss til avreise fra rutebilstasjonen kl 19.00  Noen av oss dro direkte hjemmefra. Møtet ble holt i Risørklubbens møtelokale som var Eldresenteret i Kirkegata. Av alle våre medlemmer møtte 15, altså en fremmøteprosent på 50. Dette syntes å være bra da vi jo måtte dra til en annen klubb denne kvelden. Møtet ble åpnet av presidenten i Risør Rotaryklubb, som ønsket oss gjester spesielt velkommen.

De hadde, som oss, åpning av møtene med sang, og kveldens sang var Høstvise. Etter at vi hadde sunget alle versene, gav han ordet til kveldens foredragsholder, klubbens egen Svein Tore Stiansen. Han er dessuten AG i distriktet. Han tok oss gjennom Rotaryskolen. Han åpnet med hva er rotary, hvordan det begynte, orienterte om personen Paal Harris og om hva han utførte. Han, sammen med tre andre etablerte den første klubben 23.02.1905 . En person fra hvert yrke ble invitert til å møte. Hensikten skulle være handel mellom medlemmene. Alle skulle være på fornavn. Første presidenten het Silvester. I 1906 innførte klubben møter med lunch/middag. I 1910 hadde Rotary vokst til 16 klubber med til sammen 1800 medlemmer. Første nasjonale konferanse ble avholdt dette året. Det sies at PH var arkitekten bak Rotary, mens en mann med navn Perry var byggmesteren, utvikleren. Hjulet ble vedtatt som symbol i 1928, og de fire avenyene ble opprettet. I 1957 ble det bestemt at alle som gav 1000 dollar skulle få en PH.

Svein Tore fortalte til slutt at Risør både i fjor og i år hadde hatt deltakere på Handicamp, og at de hadde en utvekslingsstudent både hjemme og ute.

Avslutningsvis ble det åpnet for spørsmål og møtet, som ble noe utvidet, sluttet kl. 20.50

Egil VatneSosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Rotarykjelleren,
Adresse: Hotellkleiva
Postnummer: 4900
Sted: Tvedestrand
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 18:30
Møtespråk: no

 
Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...